• Motiverende undervisningsmiljø

  Motiverende undervisningsmiljø

 • Rum for refleksion

  Rum for refleksion

 • Udemiljø der giver energi

  Udemiljø der giver energi

 • Fokus på den enkelte

  Fokus på den enkelte

 • Nye faglokaler

  Nye faglokaler

Evalueringsplan for Bøgballe Friskole

Skoleåret 2016/2017

Folkeskolens prøver
 • Eleverne deltager i Folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver på samme vilkår, som hvis de havde gået i Folkeskolen.
Prøver og tests

Eleverne møder igennem hele deres skoleforløb prøver og test som en integreret del af deres læringsproces. I punktform nævnes her hvilke test lærerne benytter sig af. Link til et mere uddybendeskema er her …

 • Rambølls Sprogvurdering
 • Dansk- og matematiktest fra Hogrefe Psykologisk Forlag
 • Frivillige nationale test
 • Standspunktskarakterer tre gange om året (8. - 9. kl.)
 • Terminsprøver (8. - 9. kl.)
Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
 • Lærerne gennemfører som en integreret del af undervisningen deres egne evalueringer, som hentes fra de anvendte læremidler. Resultaterne indgår i elevplanerne.
 • Lærerne skriver elevplaner i hovedfagene dansk, matematik og engelsk.
 • Klasselæreren evaluerer elevens personlige og sociale udvikling og skriver det i elevplanen.
Den sociale trivsel for eleverne
 • Som et værktøj i trivselsarbejdet bruger klasselærerne www.klassetrivsel.dk til analyse af klassernes trivsel.
Tilsynsførendes besøg og tilsynserklæring
 • Skolens tilsynsførende skolekonsulent i Hedensted Kommune Søren Vig besøger hvert år i februar skolen. På baggrund af hans besøg og en samtale med ledelsen udarbejder han en tilsynsraport.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Konklusion på de gennemførte evalueringer

Folkeskolens prøver maj 2016
 • Vi konstaterer, at eleverne klarede sig rigtig flot i både mundtlige og skriftlige prøver. Ikke mindst i idræt hvor klassen fik et gennemsnit på 9,9. Vi er glade for den gode kultur, der findes på skolen omkring at tage prøverne alvorligt og arbejde målrettet mod et godt resultat.
Prøver og tests
 • Den brede vifte af faglige tests giver på elever og lærere et godt afsæt for det videre faglige forløb.
 • I indskolingen iværksætter læsevejlederen korte kurser med læseløft for de elever, som har brug for dette.
 • Ordblindetesten er et godt redskab til tidligt at iværksætte VAKS-kurser for de elever, som har brug for dette.
Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
 • Vi er generelt glade for det arbejde der gøres med at skrive elevplaner. Det løfter kvaliteten af skolehjemsamtalerne, og det hjælper os med at fastholde en historik omkringe den enkeltes personlige og faglige udvikling.
Den sociale trivsel for eleverne
 • Klasselærerne gør et godt stykke arbejde for at skabe gode fællesskaber i klasserne. Det arbejde er vigtigt og skal fortsætte. Vi oplever generelt, at klasserne fungerer godt og at der bliver taget hånd om udfordringerne, mens de endnu er håndterbare.
Tilsynsførendes besøg og tilsynserklæring
 • Vi er meget tilfredse med Søren Vigs tilsynserklæring. Han giver udtryk for, at Bøgballe Friskole er en velfungerende skole. Det er også, hvad vi overordnet selv oplever.
 • Særlige tiltag:
  • Vi arbejdede i foråret 2016 med en styrket indsats for at give de nye elever og forældre i 0. klasse en god start og overgang fra børnehave. Bl.a. brugte vi materialet “Klar til læring”. Dette var med til at tydeliggøre forældreopgaven for forældrene.
  • I efteråret har vi haft fokus på forældreinvolvering. Mange forældre har budt sig til og er noteret i vores forældre-database. Vi er overbeviste om, at forældrene kan og vil bidrage med værdifulde inputs både i og uden for skoletiden.

Opfølgningsplan

Bøgballe Friskoles fire kerneværdier fokuserer vi fortsat på:

 • Faglighed
 • Kristne værdier
 • Tryghed og trivsel
 • Udeliv
MOT

I skoleåret 2017/2018 tilslutter vi os til konceptet MOT og bliver en MOT-skole. Dette for at styrke tryghed og trivsel i 7. - 9. klasse. Se www.motdanmark.dk

Ny legeplads

Bestyrelsen vil i løbet af 2017 arbejde på en ny legeplads, som vil styrke udelivsaktiviteter både i undervisning, frikvarterer og SFO

Forældreinvolvering

Tiltagende omkring forældreinvolvering ønsker vi at fastholde med de mange positive effekter dette har for skolens dagligliv.

Næste evaluering af den samlede undervisning

Den samlede undervisning evalueres igen april 2018